முனைவர் ம.பிரபாகரன்

முனைவர் ம. பிரபாகரன் -சிறுகுறிப்பு கல்வித் தகுதி: M.A., M.Phil., Ph.d. முனைவர் பட்டத் தலைப்பு: யாப்பருங்கலம், வீரசோழியம் யாப்புப்படலம் -ஓர் ஒப்பீட்டாய்வு முனைவர் பட்ட நெறியாளர்: முனைவர். கி.நாச்சிமுத்து முனைவர் பட்டம் பெற்ற பல்கலைக்கழகம்: தமிழ்த் துறை, கேரளப் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்: 1. பேரா.கி.நாச்சிமுத்து அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, சேகர் பதிப்பகம், சென்னை. 2. வீரசோழிய யாப்பு, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை: 2014 3. செவ்வியல் நோக்கில் தமிழ் யாப்பிலக்கணம், நெய்தல் பதிப்பகம், சென்னை: 2016 தற்போதைய பணி: Researcher – Topic : Critical Edition of Tolkapiyam Ceyyuliyal Under the guidance of Dr. Eva Wilden and Dr. Jean Luc-Chevillard. EFEO ( Ecole francaise d'Extreme-Orient), Pondicherry-605001, India மின்னஞ்சல்: prabhatamil@gmail.com