எங்கே பச்சை எரிசக்தி?

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வருது வருது, 
புது சக்தி வருகுது!
கிரீன் சக்தி
வருகுது!
ஹைபிரிட் கார்கள்
செல்வக்
கோமான் களுக்கு!
கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்கள்

வெளி ஏறா
எலக்டிரிக் கார்கள், 
உச்ச விலைக் கார்கள்! 
பச்சை எரிசக்தி 
வாகனங்கள் அல்ல!

அனுதினம்
அமெரிக்க வீதிகளில், 
இருநூறு பில்லியன் 
எண்ணிக்கை 
மிஞ்சிய 
காஸ்லின் கார்கள்
காலையில்
ஓடா விட்டால்
பிரளயம் விளையும்!
கரி வாயு
பாரெங்கும் பரப்பும்
கார்கள் 
ஓடித்தான்
கிரீன் எரிசக்தி
வாகனம்
வடிவாகப் போகுது!

பருவ காலங்களில் 
உழுது பயிரிட்டு
அறுவடை செய்யும் 
விவசாய யந்திரங்கள்
மின்சா ரத்தால்
இயங்கா!
விண்ணில் பறக்கும் 
737 ஜெட் 
விமானங்கள்
மேலே மேலே ஏறவும்
இறங்கவும்
தூய காஸ்லின் தேவை.
சூரிய ஒளிச்சக்தி
காற்றாடி மின்சக்தி
இராப் பகலாய்த் தொடர்ந்து
காரோட்டுமா?
பாரில் விமானங்கள் 
பறக்குமா?
அறுவடை நிகழுமா?

கிரீன் சக்தி தேடி
நூறாண்டு
ஆராச்சி செய்யினும்
கரி வாயு உமிழும்
காஸ்லின் 
கார்கள் ஓடும், ஓடும், 
ஓடும்,
பாரெங்கும் பயணம்
நீடிக்கும்.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க