சி. ஜெயபாரதன், கனடா

பிரபஞ்சப் பெருவெடிப்பு
நியதி
பிழையாகப் போச்சு !
ஒற்றைப் புள்ளி மூல முடிச்சு
தொடக்கம்
எப்படி அவிழ்ந்தது ?
தானாய்,
உள்ளியங்கி வெடித்தது
எப்படி
நியூட்டன் புற இயக்கி
ஏதும் இல்லாமல் ?
ஊதிப் பெருகும் பிரபஞ்ச
பலூன்
ஊசி குத்தி
பஞ்சர் ஆகிப் போச்சு !
நியூட்டன் விதிகளை மீறிய
பெரு வெடிப்பு
நியதி
பியூட்டி இழந்து போச்சு !
ஒற்றைத் திணிவை
உடைக்க முதல்
புற இயக்கி எங்கே ?
உள்வெடிப்பை உந்துவதற்குப்
புற இயக்கி எங்கே ?
பிரபஞ்சம் உருவாக நூற்றுக்கும்
மேலான
மூலகங்கள், பல்கோடி
மூலக்கூறுகள்
பெருகிப் பிணைக்க
அக இயக்கிகள் எங்கே ?
பயிரினம்
பல்கோடி உயிரினம் தோன்ற
உயிரியக்கி எங்கே ?
இயற்கை வினைப்பாடு தொடர
தேவையான,
பேராற்றல்  ஊட்டும்
பிரமாண்டப் புற இயக்கி எங்கே ?
படைப்பு விதிகள்
ஆக்கிய
நியூட்டன் ஏற்க மாட்டான் !
பெரு வெடிப்பு நியதிக்குப்
பூரண விளக்கமில்லை,  ஆணி
வேரில்லை !
விதையும் இல்லை !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *