காலமெனும் தேரேறி வருடமொன்று
காற்றோடின்று பறந்ததுவே
கண்டது நாம் பல நன்மை தீமையே
கரையட்டும் துன்பங்கள் அதனுடனே
தடைகளைத் தாண்டி நாமும்
விடைகளைத் தேடி ஓடினோம்
முடைகளை விலக்கியே ஆண்டின்
முடிவினில் மிதக்கிறோம்
இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு
இயம்பிய உண்மைகள் பலவுண்டு
இதயத்தில் அவற்றை நிறுத்தியே
இரண்டாயிரத்து பதின்மூன்றேகுவோம்
பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
பதித்திடும் படிப்பினை பகிர்ந்திடும்
பளிச்சிடும் உண்மைகள் விழித்திடும்
பனித்திடும் விழிகளை நிறைத்திடும்
சுவைத்திடும் காலங்கள் கொண்டது
சுவைதரும் நிகழ்வுகள் கொண்டது
சுகந்தரும் நினைவுகள் தந்திடும்
சுந்தரமான புது வருடம்
அனைத்து அன்பு உள்ளங்கள்
அனைத்துக்கும் அன்புநிறை
ஆயிரம் புதுவருட வாழ்த்துக்கள்
வாழிய ! வாழிய ! நிறைவுறவே !
அன்புடன்
சக்தி சக்திதாசன் குடும்பம்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *