சிறு கை அளாவிய கூழ் – 3

இவள் பாரதி

 

நி​வேதிதா
நி​வேதிதா

இயற்பியலும்

கணிதமும்

படிக்கும்போது புரியாத

கோணத்தை

செல்லமகள்

தலைசாய்த்துறங்கும் அழகில்

புரியவைக்கிறாள்

நேர்கோணத்தில்

குறுங்கோணம்

விரிகோணம்

செங்கோணத்தை

 

======

 

தத்தி தத்தி

விழுந்து எழுந்து

தத்தி விழுந்து

ஊர்ந்து எழுந்து
தத்தி தடுமாறி

விழுந்து தடுமாறி

தத்தி நடக்கிறது

கைக்குழந்தை

தேனூறுகிறது

தாயின் கண்களில்

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க