மாதவன் இளங்கோ

 

என்னுடைய வன்முறையை எதிர்த்துக்images

குரல் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன –

தாவரங்கள்!

எனக்குத்தான் அது கேட்பதில்லை!

கேட்டாலும் அதுபற்றி

எனக்குக் கவலையில்லை!

 

உன்னுடைய வன்முறையை எதிர்த்துக்

குரல் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன –

கால்நடைகள்!

உனக்குத்தான் அது கேட்பதில்லை!

கேட்டாலும் அதுபற்றி

உனக்குக் கவலையில்லை!

 

அவனுடைய வன்முறையை எதிர்த்துக்

குரல் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் –

நீயும் நானும்!

அவனுக்குத்தான் அது கேட்பதில்லை!

கேட்டாலும் அதுபற்றி

அவனுக்குக் கவலையில்லை!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *