இன்று ஆஷாட ஏகாதசி. பலலக்ஷம் வார்க்கரிகள் பாதயாத்திரையாகச் சென்று பண்டரிபுர விட்டலனைத் தரிசிக்கும் தினம். அடிமுதல் முடிவரை ஆராஅமுதமாகத் தித்திக்கும் அந்த அக்காரக் கனியைச் சுவைப்போமா?

சு.ரவி

ஓவியம் : சு. ரவி
ஓவியம் : சு. ரவி

அமுதப் பதிகம்

இதயம் அமுதம்,இன்முகம் அமுதம்
இணைவிழி அமுதம், இன்னருளமுதம்
இதழ்கள் அமுதம், இளநகை அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 1`

மொழியும் அமுதம், மௌனம் அமுதம்
மூச்சும் அமுதம், முகில்நிறம் அமுதம்
மழலை அமுதம், மயிலிறகமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 2

குழலிசை அமுதம், குரலொலி அமுதம்
குளிர்நுதல் அமுதம், குழல்சுருள் அமுதம்
கழலிணை அமுதம், கரமலர் அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 3

நடனம் அமுதம், நடைஅழ கமுதம்
நட்பும் அமுதம், பகையும் அமுதம்
இடவலம் அமுதம், இகபரம் அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 4

ராதை அமுதம், காதல் அமுதம்
ராகம் அமுதம், மோஹம் அமுதம்
கோதை அமுதம், கோபியர் அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 5

பாதை அமுதம், பயணம் அமுத்ம்
பார்வை அமுதம், பாற்கடல் அமுதம்
கீதை அமுதம், கிளரொளி அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 6

கனவும் அமுதம், நனவும் அமுதம்
கனிவும் அமுதம், முனிவும் அமுதம்
ஜனனம் அமுதம், மரணம் அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 7

அறிதுயில் அமுதம், அரவணை அமுதம்
யமுனை அமுதம், யதுகுலம் அமுதம்
உறிதயிர் அமுதம், உண்பதும் அமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 8

துயரம் அமுதம், துணையும் அமுதம்
துகளும் அமுதம், துளசியும் அமுதம்
பெயரும் அமுதம், பேரழகமுதம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 9

உருவம் அமுதம், உணர்வும் அமுதம்
உள்ளொளி அமுதம், உயிர்நிலை அமுதம்
அருவம் அமுதம், அன்பே அமுத்ம்
ஆராஅமுதே அகிலம் அமுதம்! 10

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *