திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

கிரேசி மோகன்

crazy
“ஆலில் மிதந்தவன் ,ஆயர் குலத்தவன்,
காலிங்கு மாற்றிக் கடுந்தவம், -போலிருத்தல்,
FIXINGகைப் போக்கிட FUTURE அவதாரம்,
SIX &FOUR (TEN ) கல்கியாகே சவ்”….!கிரேசி மோகன்….

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க