திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

கிரேசி மோகன்

“பாரதக் குட்டு பரந்தாமன் சக்கிரத்,
தேரதின் சுற்றலைத் திட்டமிட , -வாரணக்,
COPYISTடும், வேதக் கதைவசன கர்த்தாவும்,
HAPPYயாய்WAI TINGFOR ஹரி”….கிரேசி மோகன்….

crazy

பாரதக் குட்டு -Writers Block ….

Exactly! Writers and thinkers block. It is the space gained by vyasa to write his next verse.
(Vinayaka has a condition that Vyasa should not stop dictating his verses, and Vyasa poses a counter condition that vinayaka should understand the work before writing it. So, vyasa composed complicated verses to gain time )
This is one such occasion. 🙂
Mind blowing verses in a short time. Spring of imagination flows.
Thanks and regards,

Keshav

 

Krishna holds the chakra in his hand, also the symbol of the Mahabharatha.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க