கிரேசி மோகன்

crazy

“இஞ்சி இடுப்பழகன், இம்மை கொடுப்பழகன்,
மஞ்ச உடுப்பழகன், மாதரார், -துஞ்சும்,
நடுப்பகல் நேரம், பொடிப்பயல்க ளோடு,
அடுக்களையில் செய்வான் அதம்(ஹதம்)” ….கிரேசி மோகன்….

மஞ்ச உடுப்பழகன் – பீதாம்பரதாரி….
துஞ்சும் -தூங்கும்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.