திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy

புருஷனும் ப்ரக்ரிதியும் பின்னிப் பிணைந்த
தரிசன தாமோ தரனுக்(கு ) -ஒருஷணத்தில்
INஏங்கும் ராதைக்கு OUTடோடும் கீதைக்கு
IN-YANGசை னீஸ்வரன் இன்று”….கிரேசி மோகன் ….

சைனா +ஈஸ்வரன் =சைனீஸ்வரன்
ying-yang tao philosophy….

“அன்னத்(து) அயனும் ,அணியும் புலித்தோலர்
அண்ணா மலைஅரனும் ,அன்பர்கள் -கன்னத்தில்
முத்தமிட்டு காக்கும் முகுந்தனும்,சேர்ந்ததில்
தத்தகுரு இந்தியாங்கில் தாவ்….
தத்தகுரு IN -YANGகில் TAO”….கிரேசி மோகன் ….

The dove and the tiger. The delicate balance of opposites. Yin-yang Krishna.

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க