கிரேசி மோகன்

crazy

ஆனை படுத்து அசுவமட் டமாகியன்று,
தூணைப் பிளந்த துரைசிங்கத் ,-தானை,
அறிந்தவன் தாளில் அடைக்கலம் என்று
சரிந்தவிதம் கேசவ் சபாஷ்’’….கிரேசி மோகன்….

அசுவமட்டம் -குதிரைமட்டம்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *