திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy

ஆனை படுத்து அசுவமட் டமாகியன்று,
தூணைப் பிளந்த துரைசிங்கத் ,-தானை,
அறிந்தவன் தாளில் அடைக்கலம் என்று
சரிந்தவிதம் கேசவ் சபாஷ்’’….கிரேசி மோகன்….

அசுவமட்டம் -குதிரைமட்டம்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க