இலக்கியம்கவிதைகள்

கணக்கொன்று எழுது!

-மீ.விசுவநாதன்

நேருக்கு நேர்நின்று பேசும் – கடவுள்
–நீயென்று நம்புகிறேன் நாளும் !
யாருக்கும் நீதானே தோழன் – மனித
–யாழினை மீட்டுகிற ஞானன் !

தூணுக்குள் இருக்கின்ற துணிவு – ஒரு
–துரும்புக்குள் வாழ்கின்ற கனிவு
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அழகு – உன்
–அருள்கொஞ்சும் கீதைமொழி உயர்வு !

பாரதியின் பாட்டுள்ளே கண்ணா – பசு
–பதியெனவே பதிந்திட்டாய் நன்னா !
பூரணனே படைப்பெல்லாம் நீயே – என்ற
–புத்திதனை எனக்கருளு வாயே !

திருஅல்லிக் கேணியிலே நன்றாய் – மனம்
–தெளிகின்ற வழிசொல்லி நின்றாய் !
கருவேண்டி ஒருதாயைத் தொழுது – நான்
–கருதாத கணக்கொன்று எழுது !

 (திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிகோவில்
சம்ப்ரோக்ஷணம் 12.06.2015 அன்று நடைபெறுகிறது)

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க