-மலர் சபா 

மதுரைக் காண்டம்அழற்படு காதை

அரச பூதம் 

வெற்றி பொருந்திய
வெங்கதிர் போன்ற மேனியுடையவன்;
ஒளி குன்றாத மணிகளைக்
கழுத்தில் அணிந்தவன்;                              silambu
உச்சந்தலையில் முடி முதல்
கால்களில் கழல்வரை
அரசர்க்குரிய அணிகள் அணிந்தவன்;

செண்பகம், கருவிளை,செங்கூதளம்
ஆகிய பூக்களோடு
குளிர்ச்சியான நீர்ப்பூக்களையும்
சேர்த்துத் தொடுத்த மாலை அணிந்தவன்;
பலவகைப் பூக்களால் ஆன
அசைந்தாடும் மாலைகளை அணிந்தவன்;

சூரியன் தன் கைகளால்
அள்ளித் தெளித்தது போன்ற
குங்கும நிறம் கொண்ட
மார்பை உடையவன்;
ஒளிபொருந்திய செந்நிறப்
பட்டாடையை அணிந்தவன்;

சாலி என்னும் செந்நெல் சோற்றைப்
பொற்கலத்தில் இட்டு
அதன் நல்ல சுவையறிந்து
அதை விரும்பி உண்பவன்;
பவளம் போன்ற
செந்நிற மேனியை உடையவன்!

*****

படத்துக்கு நன்றி: கூகுள்

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *