கிரேசி மோகன்
———————————————————

vallidevyani_murugan_02
மைபூசும் மாதர்வாய் பொய்பேசப் புல்லரித்து
கைகூசும் காலம் கலவிடுவாய் -தைபூச
நன்நாளின் தெய்வத்தை நெஞ்சில் நிறுத்திடுவீர்
பண்ணாத பாவமும் பாழ்….(13)
சுரமகள் அத்தி குறமகள் வள்ளி
இருபுறம் சுத்தி இழைய -அறுபடை
வீட்டில் வசித்திடும் வேலா மயிலேறி
பாட்டில் வருவாய் பறந்து….(14)

கண்ணனுன் காதலன் கந்தனுன் காவலன்
எண்ணனும் நெஞ்சேநீ எந்நாளும் -முன்னவன்
மாலனும் பின்வந்த வேலனும் நம்வாழ்வில்
காலமும் நேரமும் காண்….(15)

மயிலவர்க்கு கொண்டை மயிலிவர்க்கு அண்டை
சயிலம் இருவர்க்கும் ஜாகை -துயிலிருப்பார்
வேலையில் மாலவன் வேலனோ தீயோர்மேல்
வேலை விடக்கண் விழிப்பு….(16)

சரவணா கேளாய் ஒருவினா ஞானம்
பெறவொணா வண்ணமேன் பெற்றாய் -குருவெனால்
சீடன் தவித்திருக்க சும்மா இருப்பதோ
பாடமனு பூதி புகட்டு….(17)

கரம்தாங்கும் வேலும் புறம்தாங்கும் நீல
நிறம்தாங்கும் வண்ணமயில் நோக்கும் -அறம்தாங்கும்
ஆறு முகமும் அணிசேவல் கொக்கரிப்பும்
கூறு தமிழ்மொழியும் காப்பு….(18)….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *