திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav

”புஜேந்திரர் மல்லில், நிஜேந்திரர் சொல்லில்,
கஜேந்திரர் கத்த கருட -விஜயேந்த்ரர்,
அந்தநாள் ஆதிமூலம், இந்தநாள் கீதைமூலம்,
வந்தனன் நந்தன் வளர்ப்பு’’….கிரேசி மோகன்….!
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க