உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் :  சிஜெயபாரதன்கனடா

+++++++++++

umar

 

[31]

இப்புவியில்  ஏனென்று,  எப்போ தென்று,
அறியாது,  திக்கற்ற நீரோடைபோல் நான்
திசைமாறிக் கழிவுமேல் வீசும் காற்றாக,
எங்கு போவ தறியேன் குறி நோக்க மின்றி.

[31]
Into this Universe, and Why not knowing,
Nor Whence, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not Whither, willy-nilly blowing. 

+++++++++++

[32]

 பூமத்தி தாண்டி வந்தேன் ஏழாம் வாசல் வழி
ஆசனத்தின் மீது சனிக்கோள் அமர்ந்தி ருக்கும்
பல முடிச்சுகள் அவிழ்ந்தன பாதை நெடுவே
ஆயின் ஊழ்விதிக் கதிபன் முடிச்ச விழாது!

[32]

Up from Earth’s Centre through the Seventh Gate
I rose, and on the Throne of Saturn sate,
And many Knots unravel’d by the Road; 
But not the Master-Knot of Human Fate. 

+++++++++++ 

[33]

 எனக்குச் சாவி காணாத கதவு அது!
முகத்திரை நீக்கிப் பார்க்க முடிய வில்லை
சிலகணம் உன்னை என்னைப் பற்றிச் சிற்றுரை
பிறகு என்னைஉன்னைப் பற்றிப் பேச்சில்லை

 [33]

There was the Door to which I found no Key:
There was the Veil through which I could not see:
Some little talk awhile of Me and Thee
There was – and then no more of Thee and Me.

+++++++++++++

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *