பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

[52]

சுல்தான் மரணத் தளம் வெற்றுக் கூடாரம்,

சொந்தமான பூமியாய் அவர்க் கெழுதப் பட்டது;

எழுந்தார் சுல்தான்; அவரது கறுப்புத் தொண்டர்

தாக்கி அடுத்தவரைப் புதைக்கத் தயாரிப்பார்.

[52]
But that is but a Tent wherein may rest
A Sultan to the realm of Death addrest;
The Sultan rises, and the dark Ferrash
Strikes, and prepares it for another guest.

[53]

என் ஆத்மாவை அனுப்பினேன் இறப்புக்குப்

பின்னே புலம்பெயரும் மாய உலகுக்கு;

பலநாள் கடந்து திரும்பிய ஆத்மா பகரும்:

“பார், சொர்க்கம், நரகம் கண்ட என்னை.”

[53]
I sent my Soul through the Invisible,
Some letter of that After-life to spell:
And after many days my Soul return’d
And said, ‘Behold, Myself am Heav’n and Hell.’

[54]

சொர்க்க ஒளிக்காட்சி நிறைவேற்றும் இச்சை,

நரக நெருப்பில் எரிந்த ஆத்மாவின் நிழல்,

இருள்வெளியே வார்த் தெடுத்த நம்முடல்,

தாமதமாய் வந்தாலும் விரைவில் அழியும்.

[54].
Heav’n but the Vision of fulfill’d Desire,
And Hell the Shadow of a Soul on fire,
Cast on the Darkness into which Ourselves,
So late emerg’d from, shall so soon expire.
+++++++++++++++++++

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *