(கலி விருத்தம் )

தாயுமானவள்  தாரமானவள் தங்கையானவள்  அன்பினோடும்

சேயுமானவள்  சேமமானவள்  சீருமானவள்    பண்பினோடும்

வாயுமானவள்   வாசியானவள்  வாழ்வுமானவள் பண்ணோடும்

வேயுமானவள்   பேருமானவள் பெண்மையாமவள்  தாய்மையே  1

 

ஈரமானவள்     தீரமானவள்   ஆரமானவள்  அரசனாகும்

வீரமானவள்    விசயமானவள் வித்தையாகி  அகிலமாகும்

வாரமானவள்   மாதமானவள் வருடமாகியே வயதுமாகும்

சாரமானவள்   சந்தமானவள் சக்தியாமித் தாய்மையே         2

 

பெண்மையாக  மென்மையாக தந்திடும்பத்   துமாதமாக‌

உண்மையாக    இன்மையாகத்     தங்கிடும்கருப்  பையுமாக‌

தண்மையாக    திண்மையாக    கவனமாகப்  பெற்றெடுக்க‌

ப‌ண்மையாக     நண்மையாக    பிறப்பளித்த  தாய்மையே                   3

 

விழிகளாட்டி விரல்களாட்டி வளைகளாட்டி அம்மாயென‌

மொழிகளுட்டி தமிழனாக்கி வழிகளாற்றிய‌ அன்னையை

பழிகளாற்றிக் கலைகளென்ற‌ கவர்ச்சிகாம வெறியரை

அழிப்பதற்குச் சூலமேந்தும் ஆதிகாளியே தாய்மையே        4

 

கற்பனைக் கலையெழுதக் கன்னியரைப் பயமுறுத்தி

அற்பனைப் போலசிலர் அறமாற்றி நெறிமாற்றி

கற்பினைக் களங்கமுற கண்கலங்கச் செய்வதும்

ஏற்பிலைக் காணாயோ! நீயும் பெண்தானே!!     5

 

கற்றவை   யாவுமினி    கசடறவே   நெறிமாற‌

மற்றவை   யேவுமினி  மறைமுக     வெறியேறி

உற்றவை   யாலினிது  குற்றம்        வளராமல்

கொற்றவைக் காக்கத் தீயோர்த் தலைவீழ‌ !!     6

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *