இலக்கியம்கவிதைகள்

டுண்டிடு  டுண்டிடு  (சிறுவர் பாடல்)

அண்ணாகண்ணன்
 
டுண்டிடு டுண்டிடு டுண்டிடு டுண்டிடு
 
கண்டிடு கண்டிடு கண்டிடு கண்டிடு
கொண்டிடு கொண்டிடு கொண்டிடு கொண்டிடு
விண்டிடு விண்டிடு விண்டிடு விண்டிடு
உண்டிடு உண்டிடு உண்டிடு உண்டிடு
 
ஒன்றிடு ஒன்றிடு ஒன்றிடு ஒன்றிடு
நின்றிடு நின்றிடு நின்றிடு நின்றிடு
சென்றிடு சென்றிடு சென்றிடு சென்றிடு
வென்றிடு வென்றிடு வென்றிடு வென்றிடு
 
முன்னெடு முன்னெடு முன்னெடு முன்னெடு
பண்ணிடு பண்ணிடு பண்ணிடு பண்ணிடு
மின்னிடு மின்னிடு மின்னிடு மின்னிடு
பின்னிடு பின்னிடு பின்னிடு பின்னிடு
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க