பாஸ்கர் சேஷாத்ரி

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பா போலாகிக்கொண்டு இருக்கிறேன் .
அவரைப் போல, வருவோர் போவோரை ஓரக்கண்ணால்
பார்க்கிறேன்
சம்பந்தமில்லாமல் அவ்வப்போது ம்ம் கொட்டுகிறேன்
எட்டாங்கிளாஸ் இங்கிலீஷ் எவனுக்கு வருமென்கிறேன்
பேரனிடம் அவன் அப்பனை வளர்த்த கதை சொல்கிறேன்
மருமகள் எனினும் தம்பெண் போலுண்டா என்கிறேன்.
அவரைப்போலக் காபி குடித்து டபராவை வைக்கிறேன்
ஒரு காதைக் கூர்ப்பாக்கி, தலை சாய்த்துக் கேட்கிறேன்
இட்ட உணவை அவர் போல மிச்சமின்றி வைக்கிறேன்
பலமிழிந்த கால்களுடன் அவர் போல நடக்கிறேன்
வெற்றிலையும் பாக்கும் வாழ்க்கை என நினைக்கிறேன்
சுவரோர மூலையைச் சொர்க்கமென நினைக்கிறேன்
போதுமிந்த வாழ்வுன விடுதலைக்கு ஏங்குகிறேன்
ஆனாலும் என்ன செய்ய-தூங்கிய பின் விழிக்கிறேன்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *