பூகோளம் முன்னிலைக்கு மீளாது!

0

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

காலவெளி ஒருபோக்கில்
மாறிப் போச்சு !
வாலிப வனப்பு அதற்கினி
மீளாது !
நூறாண்டு போராடி நாம்
காரணங்கள்
களை எடுத்தாலும்,
முன்னிலைக்கு
மீளாது ! மீளாது! மீளாது !

சூடேறிப் போச்சு
பூகோளம் !
வீடேறி வந்திருச்சு
சீர்கேடு !
நாடெல்லாம் முடமாகி
நாச மாகப் போச்சு !
நாமென்ன செய்யலாம்
நாட்டுக்கு ?

நூறாண் டுக்கு
முன்னிருந்த நிலைக்கு பூமி
மாறாது !
போன வாலிபம் பூமிக்கு
மீளாது !

பூமி சுற்றச்சு பூகம்பத்தால்
சாய்ந்து போச்சு !
நிமிர்த்த முடியாது ஆயிரம்
கோடரியால் !
எரிமலை பொங்கி எழுந்து
கனல் குழம்பு
கொட்டி ஆறு, ஆறாய் ஓடுது !
விஷ வாயுக்கள்
சூழ்வெளியை நிரப்புது !
பூகோளம் முன்னிலைக்கு
மீளாது
ஒருபோதும் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *