நியூட்டன் இயக்கும் பிரபஞ்சம்

0

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சூரிய மண்டலத்தில்
பூமி, நிலா,
கடல், காற்று, கதிர்க்கனல்,
புல்லினம், உயிரினம், புள்ளினம்,
மானிடம் அனைத்தும்
காரண நிகழ்ச்சி.
ஆரம்பம் உள்ள நிகழ்வுகள்.
இறுதி முறிவு
எந்திராப்பி முடிவு.
அதுவின்றி
எதுவும் இயங்காது !
அண்ட சராசரங்களைத்
தொட்டிலில்
ஆட்டுவது அன்னை.
முற்பிறப்பு
இருந்தால்தான்
இப்பிறப்பு
நிகழும்.
இறப்பில் முடியும்
இப்பிறப்பு.
ஆன்மாவுக்குப்
பிற்பிறப்பு உள்ளதென
ஞானிகள் கூறுவர்.
முற்பிறப்பு, இப்பிறப்பு
பிற்பிறப்பு
சூரியக் குடும்ப
மானிடச் சுழற்சி !
அணுவோ, அண்டமோ, அகிலமோ
குயவன் கை தூண்டாது
எதுவும்
இயங்காது
சுயமாய்ச் சுழலாது
சூரியக் குடும்பத்தில் !
பிரபஞ்ச இடுப்பு வளைவில்
நியூட்டன்
எட்டு வைத்து நடந்தால்
புறப்பட்ட
இடத்துக்கே
தடம் பதிக்க மீள்வான் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *