நறுக்… துணுக்.. (7)

பவள சங்கரி

பூமியிலிருந்து 123 டிரில்லியன் மைல்களுக்கு அப்பால் புதிதாக பூமி போன்று ஒரு கோளம் இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது! கிளீஸ் 581G என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள இந்தக் கண்டுபிடிப்பு மிகவும் ஆச்சரியமானதும் , மகிழ்ச்சிகரமானதும் கூட!…..ஆஸ்ட்ரோ – பிசிகல் ஜர்னல் இந்த ஆய்வைப்பற்றிக் கூறும் போது திரவ நீர் இருப்பதும், பூமியின் புவியீர்ப்பு விசை போல 4 மடங்கு அதிகமாகவே அங்கு ஈர்ப்பு இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறுகிறது. நம்முடைய பூமி போலவே கிளீஸ் 581ம் நீள் வட்ட வடிவ பாதையில் சுற்றி வருவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பூமியைப் போலவே , இந்தக் கோளும் நட்சத்திரத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒளியுடனும் மறுபுறம் இருண்டும் காணப்படுகிறதாம்… பூமி சூரியனைச் சுற்றுவதற்கு 365 நாட்கள் ஆவதைப்போல இது தன்னுடைய நட்சத்திரத்தை 37 நாட்களிலேயே சுற்றி விடுகிறதாம்.மேலும் ஆய்வுகள் தொடர்வதாக இலண்டனில் இருந்து விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

ஒரு வேளை நம் முன்னோர்களோ, பின்னோர்களோ அங்கன இருப்பாய்ங்களோ……? 🙄

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *