ராஜி வெங்கட்

நாட்கள் சேர்ந்து மாதம் பிறக்கின்றது
மாதங்கள் சேர்ந்து வருடம் பிறக்கின்றது.

நிமிடங்களில் நொடிகளும்
மணிகளில் நிமிடங்களும்
நாட்களில் மணிகளும் மறைகின்றது

என்றால்,

எது பிறக்கையில் மனித
பகை மறையும்?

எது பிறக்கையில் மனித
வளம் பெருகும்?

எது பிறக்கையில் நம்
பொறாமைகள் அழியும்

அன்பு!!!!!!
ஆம்!

பிறக்கும் வருடங்களில், நாட்களில்,
மணிகளில், நிமிடங்களில். நொடிகளில்
பூக்கும் அன்பைக் கொண்டாடுவோம்
பண்டிகை போல!!!!

பூவையும் கனியையும்
மட்டும் காணாமல்

பூத்த அன்பை கனிய விட்டு
சமமாகக் காண்போம் அனைவரையுமே –
விஷுக்கனியாக.

விஷு(சமம்) கனி (காணுதல்)

படத்திற்கு நன்றி :

 http://www.fruitsinfo.com/

 

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க