கிரேசி மோகன்

 

crazy

’’கந்தனுக்கு  வேல்கொடுக்கும்,  காளிகாம்  பாசக்தி,

 வந்தனம் வந்தனம் வாராஹி, -தந்தனத்,

தோம்ஈசர்  வாமத்து  தேவி  உமையாளே

காமேஸ்  வரிநீயே  காப்பு’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *