வேதா. இலங்காதிலகம்

images

ஆ வரைந்து மொழியறிந்த காலம்
பூ வரைந்து ரசித்ததொரு காலம்
பா வரைந்து திளைப்பதிக் காலம்.
ஆசி நிறைத்து வாழ்த்தட்டும் ஞாலம்.
எழுதுகோல் எடுத்திடு! எழுதுவோம் கவி.
பழுதான பழக்கம் வழக்குகளைப் புவி
கழுவிட வழிகள் பலவாய்க் குவி!
நழுவிடாதே நடுவோம் நற் கவி!

தேட்டம் தொடர்! பாட்டை வடி!
நாட்டமுடன் பல இதழ்கள் படி!
வாட்டம் தொலை! வாழ்வின் படி
ஆட்டம் காணாது இறுகப் பிடி!
வல்லமையாய் மொழிக் கடலுள் ஆழ்ந்து
நல்ல பாக்கள் பல குவித்து
வல்லாங்கு அறிவில் திறன் கலந்து
வெல்ல வேண்டும் வெற்றியை அணைத்து.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *