பிரிந்து இருப்பதில் பிரியமுமில்லை!

0

-றியாஸ் முஹமட்

பிரிந்து இருப்பதில் பிரியமுமில்லை
காத்திருப்பதில் அர்த்தமுமில்லை
உன்னை மறக்கத் தெரியவுமில்லை
நீயின்றி வேற உறவுமில்லை…..

உன்னைப் போல ஒரு துணையுமில்லை
உனக்கு நான் தகுதியுமில்லை
நீயின்றி மனம் நிம்மதியுமில்லை
இதை நான் எடுத்துச் சொல்லியும்
என் மனம் கேட்பதுமில்லை…

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.