திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy
”ஈருயிர் ஓர்தலையாய் இந்தப் பசுமாடு,
சீராயர் கோவிந்தன் சேவடி, -சேராது,
கனைத்திளங்கன் றுக்காய், நனைக்குமோநப் பின்னை,
மனைத்தலத்தைப் பாலின் மடி”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க