க. பாலசுப்பிரமணியன்

 

மிட்டாசு நாட்டாமை தன்னாசை நிறைவேற்ற
பட்டாசு வெடித்திங்கே பகவதியை அழைத்திட்டார் !
எட்டாத சொர்க்கம் இறங்கித்தான் வந்திடுமோ ?
எண்ணத்துள் இறையைக் காண் .

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.