மீ.விசுவநாதன்

evm

வாக்களிக்க வாருங்கள் மக்களே – உங்கள்
மனச்சாட்சி சொல்கேட்டால் நன்மையே !
ஆக்கமுள பணிநானும் செய்கிறேன் – இந்த
அழகான நாடுவாழ மையினால் !

நல்லபாம்பு மான்குட்டி குணத்திலே – இங்கு
நமதூரில் வேட்பாளர் நிற்கிறார் !
வெல்வதற்குக் குறிவைப்பார் பணத்திலே -நீங்கள்
விழவேண்டாம் அவர்விரிக்கும் குழியிலே !

ஆட்காட்டி விரலில்மை தீட்டிடும் – அந்த
அரைநொடியில் தலையெழுத்தே மாறிடும் !
ஓட்டின்று உங்களது கையிலே – தேச
உயர்வுக்கே தந்தாலே வெற்றியே !

(12.05.2016)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *