திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav
”பும்பும்பும் மாட்டுக்காரர் பிம்மாலை வந்தார்டி
டொம்டொம்னு பாரத தேதிசொன்னார், -கம்கம்னு(கம்னு கெட)
சும்மா இருந்திடு சேவடிக்(FEET) கன்றேபோல்
கும்மாள கோகுலன் கூற்று’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க