kesav

கரதூ ஷணர்கள் பரலோகம் செல்ல
நரவேஷம் இட்டாய்கண் ணர்க்குமுன் -வரவர்ஷம்(வர மழை)
அண்டர்கோன்(இந்திரன்) கர்வமாய், ஆவினம் காத்திட
சுண்டுவிரல் கொண்டாய்கல்(கல் -கோவர்த்தன கிரி)KEY….கிரேசி மோகன்….!

KEY -SOLYUTION….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *