kesav

”மந்திமனம் மண்ணிலே மண்டியிட்டுக் கண்ணனின்
பந்திக்கு முந்தும் பரவசத்தை, -தந்தீர்(கேசவ்): –
கிருஷ்ணப் பிரேமியென்றார் கோபுலு ஆசான்,
பிரஷ்ணப்(BRUSH) பிரேமிவெண் பாக்கு”….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.