திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav

”மந்திக்கு முன்னாடி,மாட்டுக்குப் பின்னாடி,
கண்திக்கில் மாபலி காட்சியை -சந்திக்க
விண்ணுகுத் தாவிய விக்கிரம வாமனனை
கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க