திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

பெருமாள் திருப் புகழ்….

IMG_4190
தனதன தனான தனதன தனான
தனதன தனான-தனதான

“திரைகட லுளோடி திரவிய வியாச
மறைகொண ருமீன -பெருமாள்காண்
வரைவழு விடாது வலியமு துகாள
உருவில்க டலாமை -பெருமாள்காண்
சிறையவ னிமீள விரையும வதார
வடிவுரு வராக -பெருமாள்காண்
இரணிய விரோதம் ஒழி,பிர கலாத
அழையவ ருசீய -பெருமாள்காண்
வரமரு ளமாவ வலிமுடி யிலேறி
உலகள வுகாணு -பெருமாள் காண்
மழுபர சுராம,உழவுப லராம
பழகுகு கராம -பெருமாள்காண்
இறையென உலாவி பறவையே னவேடன்
இரையுறு முராரி -பெருமாள்காண்
தருமம துவாழ தரணிஅ வதார
தசமுக புராண -பெருமாளே”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க