திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180126 - Yadavabhyudayam 10 - Krishna returns from the forest in the evening, guiding the cattle home. Covered with dust, the evening sun playing with shadows on his person. To the gopikas of Gokula , it was as though Kamadeva was marching with his full army.  lr- indian ink -watercolour
180126 – Yadavabhyudayam 10 – Krishna returns from the forest in the evening, guiding the cattle home. Covered with dust, the evening sun playing with shadows on his person. To the gopikas of Gokula , it was as though Kamadeva was marching with his full army. lr- indian ink -watercolour

’’பொன்னிற வண்ணப் புழுதி எழுந்துயர்
விண்ணவர் கண்ணில் விழுந்திட -செந்நிற
மாலையில், கோபியர்க்கு மன்மதன் தோற்றத்தில்,
வேலை(பசுக்களை மேய்த்தல்) முடிந்துமால் வீடு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க