திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

”சிஸுபாலர்(கண்ணன்) காலில், பசுமாடு மேய்தல்,
விசுவாஸம் இல்லை வயதில்; -நிஸிவண்ணன்
தாள்பணிந் துகிட துவமேவ என்றுநிதம்
கால்மாட்டில் மாடாய்க் கிட’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க