கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

SRI AUROBINDO

 

SRI AUROBINDO or The adventure of consciousness -Satprem…..!
——————————————————————————————————————————————————————-
HE is the CHILD of the waters, HE is the CHILD of forests,the CHILD of things stable,
and the CHILD of things that move…..Even in the stones HE is there….!Rescue thy FATHER
in thy knowledge keep him safe, thy FATHER becomes thy SON and bears thee….!

“சேயவர் நீரிலே ,சேயவர் கானிலே
சேயவர் சேதனஅ சேதனத்தில்; -தாயென
சாலப் பரிந்தூட்ட சேயவர் ராட்சஸமாய்
காலக் கணக்கில் குடிப்பு”….!

“சேயவர் நீரிலே ,சேயவர் கானிலே
சேயவர் சேதனஅ சேதனத்தில்; -மாயையாம்-
மாறாத தோட்டத்தில் தீராத ஆட்டத்தை
சீராக ஆடிடும் சேய்….!

“சேயவர் நீரிலே ,சேயவர் கானிலே
சேயவர் சேதனஅ சேதனத்தில்; -மாயையாம்-
வித்தை புரிந்திடும் ,சித்தப்பா ஆக்கிடும்
அத்தை முகத்தில் அசைந்து (மீசையாய் -அத்தைக்கு மீசை முளைச்சா சித்தப்பா)….!

“சேயவர் நீரிலே ,சேயவர் கானிலே
சேயவர் சேதனஅ சேதனத்தில்; -மாயையாம்-
விந்தை புரிந்திடும், வேடம் புனைந்திடும்
தந்தை மகனாய் தரித்து (ஆத்மாநாம் புத்ரானாம்)….!கிரேசி மோகன் …..!

HE is the PLAY….!
HE is the PLAYER….!
HE is the PLAYGROUND….!

HE PLAYS for HIMSELF….!BAGAWAN SRI AUROBINDO….!

”ஆட்டம் அவர்தான், அதைக்காணும் ஆடியன்ஸ்
கூட்டம் அவர்தான், களமுமவர், -நாட்டமோ
சண்டிக் குதிரையாய் சச்சிதா னந்தராட்டம்
ஒண்டிக்கே ஒண்டியாம் ஓய்’’….கிரேசி மோகன்….

Evolyution is eternal….!
The ADULT SOUL regains its origin….!

The SON becomes once again THE FATHER…or more truly

THE FATHER, who had become THE SON,becomes HIMSELF once more….!

SRI AUROBINDO or The adventure of consciousness -Satprem…..!

“தந்தை(ஆன்மா) மகனான(ஜீவன்) , தாத்பர்யம் என்னவென்றால்,
விந்தை மகன்மீண்டும் தந்தையின் -சிந்தையில் ,

வந்தான் உதித்திட, வெற்றிபரி ணாமத்தின்,
முந்திடும் ஜீவன் மகான் (மகன் ஆன்ம மகானானார்)’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க