பொது

வண்ண வண்ண புரட்சிகள்

தூரிகை சின்னராஜ்
மருந்து வகைகள் உற்பத்தியை பெருக்குவது – இளஞ்சிவப்புப் புரட்சி.
என்பது மீன் உற்பத்தியை பெருக்குவது – நீலப் புரட்சி
உணவு உற்பத்தியை பெருக்குவது – பசுமைப் புரட்சி
பால் உற்பத்தியைப் பெருக்குவது – வெண்மைப் புரட்சி
எண்ணெய் வித்துக்களின் உற்பத்தியை பெருக்குவது – மஞ்சள் புரட்சி
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க