ஓவியங்கள்கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்நுண்கலைகள்

’’படமும் பாடலும்’’….!

 

பட்டம்மாள் பேத்தி நித்யஸ்ரீ வீட்டுக்கு விஜயம்….!
————————————————————————————————–

”பாட்டியின்(பாட்டம்மாள்) ஓவியம் பார்க்கும் பரவசத்தில்
ஓட்டமாய் வந்தாரென் வீட்டுக்கு -நாட்டமாய்
ஃஃபோட்டோபோஸ்(Photo Pose) தந்தார், படிதாண்டா பத்தினிக்கு
பாட்டுப்பெண் பார்த்த பலன்’’….கிரேசி மோகன்….!

Dr.டி.கே.பட்டம்மாள்….!
—————————————————

’’பட்டம்மாள் நிதயஸ்ரீ பேத்திக்கு சொத்தாக
விட்டுப்போ னாள்பாட்டைப் பாசுரமாய் : கிட்டப்போய்
டாக்டரம்மா மாத்திரை தாருமென்றால், தந்திடுவார்
டாக்டரம்மா சங்கீத டானிக்’’….!கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க