180830 Dialogue with Arjuna A4 watercolour graphite 100dpi lr

பாரங்கே பர்த்தனே, போர்ரதம் காத்திருக்கு
யார்கண்கள் பட்டதோ யாமறியோம் -தேரின்
கொடியுச்சி நீலகண்டர்(அனுமார் ருத்திரன் அம்சம்) கொக்கரிப்புகரிப்பு வெற்றி!
மடியுச்சி கொண்டதேன் மண்டு….!

”கலக்கம் உறாதே விலக்கொணா கர்மம்
நிலத்தில் பிறப்பும் இறப்பும் -இலக்கணம்
பார்க்க இதுகவிதை இல்லைகாண் பார்த்தனே
பார்த்தால் புசிக்கும் பகை”….கிரேசி மோகன்….!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *