#.இல.நடராசன்

தற்கொலை செய்து கொள்ள
வைத்துவிட்டீர்கள்
என் அன்பை…
மீண்டும் மீண்டும் உங்களைச்
சேர அது முற்பட்ட போதும்
உங்களின்
சொற்கள்,
துரோகம்,
சைகை,
மௌனம்
முதலியவற்றுள் ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தால்
அதை (தற்)கொலை செய்து விட்டீர்கள்,
திரும்ப அது பிறக்க முடியாதபடி.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *