-விவேக்பாரதி
 
கண்ணனையே எண்ணியவன் காலமெலாம் கண்ணன்வாய்
வெண்ணெயென நல்விகடம் வீசியவன் – பண்ணமையும்
பாட்டும் கவிதைகளும் பண்ணியவன்! நம்கிரேஸி
நாட்டில் பிறந்ததிந்த நாள்!
 
நாளொன்று வீழ நமதில்லம் தேடிவரும்
காலன்ன மோகன் கவிதைகள் – மாலனைக்
கோட்டோவி யம்செய்யும் கேசவ் படங்கட்குப்
பாட்டோவி யம்செய்வான் பார்த்து!
 
பார்த்தால் எளியன் பழகப் புதுக்குழந்தை,
சேர்ந்தால் அனுபவங்கள் செல்வங்கள் – வார்த்தையில்
பன்வைத்துப் பேசும் படவசன கர்த்தாவைப்
பண்வைத்து நெஞ்சே பணி!
 
பணிவான நெஞ்சும் பகவானின் நாமம்
அணியான நெற்றி அழகும் – துணிவான
ஹாசியமும் நட்பின்மேல் ஆதரவும் சேர்த்தால்
கிரேஸியென மாறும் கிளர்ந்து!
 
கிளர்ச்சி பெருகும் கிரேஸி வசனம்
வளர்ச்சி தருமே வழியில் – தளர்ச்சியே
இல்லாமல் வேடம் எடுத்துநமை ஆட்டிடும்
வில்லாளி வீரன் வியப்பு!
 
வியப்பிவன் ஏற்கும் விசித்திர ரூபம்
நயமுடை ஓவியன் நாட்டில் – பயன்செய்
நடிகன் கவிஞன் நவயெழுத் தாளன்
அடியன் திருமால் அடி!
 
அடித்தாலும் நம்மோகன் ஹாசியத்தால் நம்மைக்
கடித்தாலும் எல்லாம் கவினே – வெடிக்காத
பட்டாசு விற்றுப் பழக்கமில் லாதவன்
தட்டாத கையில்லை சான்று!
 
சான்றோர் புகழும் சமர்த்தன் வயதிலெனைப்
போன்றோர் விரும்பும் புதுமையன் – ஆன்ற
படிப்புக்குச் சொந்தம் பலர்போற்றும் நல்ல
நடிப்புக்குச் சொந்தம் நரன்!
 
நரனென்னைக் காத்திடுக நாரணா என்றே
சுரம்நூறு சொல்வான் தினமும் – கரமென்ன
எந்திரமா மந்திரமா ஏடு நிறைக்கின்ற
தந்திரம்யார் தந்த தமிழ்
 
தமிழில் நம்மோகன் தந்த தனைத்தும்
அமிழ்தம் இழைத்த அணிகள் – தமிழைச்
சுவைஞர்கள் கோடி சுவைக்கக் கொடுத்த
கவிஞன் கிரேஸிமோ கன்!!
 
16.10.2019
 
 
 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *