நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ

91. பெண் வழிச்சேறல்

குறள் 901:

மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது

பொஞ்சாதி மேல ஆச வச்சி அவ பேச்சக்கேட்டு ஆடுதது நல்லதுக்கு இல்ல. கடைமையச் செய்ய விரும்புதவங்க வேண்டாம்னு நெனைக்கதும் அதுதான்.

குறள் 902:

பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணுத் தரும்

ஏத்துக்கிட்ட கடமையச் செய்யாம பொம்பள பின்னால ஆச வச்சி சுத்துதவன் கிட்ட இருக்க சொத்து வெக்கப்பட்டு கூசி தல குனியுத நெலமைக்கு கொண்டு உட்ரும்.

குறள் 903:

இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும்

கொணங்கெட்ட பொஞ்சாதி முன்ன பணிஞ்சு போவுத புருசன் நல்லவங்க மத்தியில நிக்குதப்போ கூச்சப்படுவான்.

குறள் 904:

மனையாளை யஞ்சும் மறுமையி லாளன்
வினையாண்மை வீறெய்த லின்று

கலியாணம் முடிச்சு புது வாழ்க்கையோட பயன அடையாம குடும்பம் நடத்த பயப்படுதவனோட காரியத்தெறம சிறப்பா அமையாது.

குறள் 905:

இல்லாளை யஞ்சுவா னஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
நல்லார்க்கு நல்ல செயல்

பொஞ்சாதிக்கு பயந்து வாழுதவன் நல்லவங்களுக்கு நல்லது செய்யுதப்போவும் பயந்து நடப்பான்.

குறள் 906:

இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே யில்லாள்
அமையார்தோ ளஞ்சு பவர்

தேவர்களப்போல இந்த ஒலகத்துல ஒசத்தியா வாழ்ந்தாலும் பொஞ்சாதியோட அழகான தோளுக்கு பயந்து வாழுதவனுக்கு பெரும கெடையாது.

குறள் 907:

பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து

பொஞ்சாதி ஏவுத காரியத்த செய்யுதவனோட ஆண்மையவிட வெக்கப்படுத கொணத்தக் கொண்ட மானமுள்ளவளோட பெண் தன்ம ஒசந்தது.

குறள் 908:

நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
பெட்டாங் கொழுகு பவர்

தம் பொஞ்சாதி ஆசப்பட்டதுமாரி வாழுதவன் சேக்காளியப் பத்தி வெசனப்படமாட்டான். அவுகளுக்கு நல்லதும் செய்யமாட்டான்.

குறள் 909:

அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல்

நல்லகாரியத்த செய்யுததும் அதுக்காவ பொருள் சேக்க மொனையுததும், மத்த கடமைகளும் பொஞ்சாதி பேச்சக் கேட்டு நடக்கவங்களுக்குக் கெடையாது.

குறள் 910:

எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க் கெஞ்ஞான்றும்
பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்

எதையும் ரோசனை பண்ணி செய்யுதவனும், நெஞ்சுறுதி இருக்கவனும் பொஞ்சாதி பேச்ச மட்டுமே கேட்டு நடக்க மாட்டாக.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.