ஏறன் சிவா 

மீன்புலிவில் வேந்தருடை
மெய்யுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — அவர்
வான்முட்டும் வரலாற்றை
வகுத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — இங்கே
காண்!தமிழர் அறிவியலைக் கணத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — பாரில்
நான்தமிழன் எனப்பெருமை
நவில்வதற்குத் தமிழர்நா கூசாது!

வெல்நாட்டுப் போர்வெற்றியை
விளக்குதற்குத் தமிழர்நா கூசாது!  — அவர்
வல்கோட்டைக் கட்டியதை
வாயுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — அணைக்
கல்கோட்டைக் காலத்தைக்
கணித்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! – தமிழ்ச்
சொல்கோட்டைப் பெரிதென்றுச்
சூளுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது!

நெல்விளைக்கும் வேளாண்மையின்
நெறியுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — கருங்
கல்விளைக்கும் சிற்பத்தின்
கலையுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — அங்கே
பல்துறையின் பண்புகளைப்
பகுத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — திரு
வள்ளல்களின் கொடைத்திறனின்
வளமுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது!

பொன்வளத்துக் குன்றேறிப்
புகழுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — தங்கள்
மண்வளத்து எழிலுரைக்க
மணித்துளியும் தமிழர்நா கூசாது! — இரு
கண்போன்ற இலக்கியத்தின்
கடலுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — வாழும்
தென்மொழியின் திறமுரைக்கத்
தீநடுவும் தமிழர்நா கூசாது!

அம்பாலே உலகாண்ட
அழகுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — அவர்
தம்அறமும் மறம்;திறமும்
சாற்றுதற்குத் தமிழர்நா கூசாது! — கொண்ட
அன்பாலே இழந்ததனை
அடித்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! — ஆனால்
தமிழ்நாட்டின் தமிழ்த்தெருவில்
தமிழரோடு தமிழ்ப்பேசத் தான்கூசும்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.