கிரேசி மோகன்

 

Vishnu-Vishwaroopam

தனன தான தானான தனன தான தானான
தனன தான தானான….

—————————————————————
முனிகள் நார தாதீயர், அசுர தேவ பாதாளradhe-krishna
உலகு ளோரும், பூலோக -உயிர்யாவும்,
நிதமும் சூரி, ஆழ்வார்கள், யமுனை ராசலீலாவில்
முழுகும் கோபி காமாதர்,-நவநீதம்,

இனிய பாலும், மோர்பாகு, கனிகள், பீலி பீதாம்ப
ரமமும், மேயும் கோமாதும்,-வனமாலை,
சுழலும் ஆழி, கூராழி, சிலையும், கோலும், வாளோடு,
துயிலும் சேட னார்,சேர -சிறுபாதர்

அனுமன், ஈசர் மாகாளி, ரிடப தேவர், யாழ்வாணி,
அயனும், வேட ஆலோலம -விளிமாது,
அமர ஜாதி தேவானை, அழகு வேலர், ஓரானை
முதலி லோட மேலோர்கள் -புடைசூழ,

பணிய மேவு, பாலாழி வனிதை மூவர் யோகேச.
நெடிய நீல மாலோல,-அவதாரம்
மனித வாம னார்சீயம் மறைவ ராக மீனாமை
ஹரிமு ராரி மூராம -பெருமாளே

——————————————————————————————–

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *