கிரேசி மோகன்

ஊதா நிறத்தவன் ஊதிக் களைத்தனன்
ராதை கழுத்தென்னும் சங்கை – போதை
தலைக்கேற கண்ணனவன் தோளைத் தழுவி
வளைக்கரத்தால் வீசினாள் வாள்

crazycrazy1crazy2

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *