கிரேசி மோகன்

 

நெட்டிப் பிள்ளையார்

crazy

“லேசிகனாய் ஆனான்பார் லம்போ தரந்தனது
மூஷிக வாகனர்க்காய்; முத்தமிழ் -தேசிகன்
“வித்யா ததாதி வினயம்” உணர்த்துதிங்கு
சித்யானைக் குட்டி சிறுத்து”….கிரேசி மோகன் ….

வினயம் வித்தைக்கு அடையாளம்….
சித்தானைக் குட்டி -சித் + யானைக் குட்டி….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.