திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

 

நெட்டிப் பிள்ளையார்

crazy

“லேசிகனாய் ஆனான்பார் லம்போ தரந்தனது
மூஷிக வாகனர்க்காய்; முத்தமிழ் -தேசிகன்
“வித்யா ததாதி வினயம்” உணர்த்துதிங்கு
சித்யானைக் குட்டி சிறுத்து”….கிரேசி மோகன் ….

வினயம் வித்தைக்கு அடையாளம்….
சித்தானைக் குட்டி -சித் + யானைக் குட்டி….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க