கிரேசி மோகன்

crazy1

பூபாரம் போக்கவந்த கோபாலன் கொண்டையில்,
பூ,பார கோபியர் பெண்கள்பார்: -வ்யாபார,
ஷேமமும், யோகமும், ஷேத்ரஞ்ஞன் கண்ணனே,
நாமமும் ரூபமும் நாம்’’….கிரேசி மோகன்….

பூ பார கோபியர்-மலர் சூடிய கோபியர்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.